SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 126-130    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01300
Akdeniz Bölgesinde Kutanöz Leişmanyazis Olgularının Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
Cumhur İbrahim BAŞSORGUN1, Betül ÜNAL1, Ayşe AKMAN KARAKAŞ2, Erkan ALPSOY2, Mehmet Akif ÇİFTCİOĞLU1, Soner UZUN2
1Department of Pathology, Akdeniz University, School of Medicine, ANTALYA, TURKEY
2Department of Dermatology, Akdeniz University, School of Medicine, ANTALYA, TURKEY
KEY WORDS : Kutanöz leişmanyazis, Patoloji, Granülom

Amaç: Kutanöz leişmanyazis, derinin kronik, kendi kendini sınırlayan bir hastalığıdır. Genellikle etken Leishmania Tropica'dır. Güneydoğu Anadolu'da endemiktir . Kesin tanı yayma ve kültür veya doku kesitlerinde parazitin görülmesi ile sağlanır. Çalışma Akdeniz Bölgesinde saptanan kutanöz leişmanyazise ait deri lezyonların klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesini içermektedir.

Gereç ve Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda kutanöz leişmanyazisin tanısı alan 28 hasta çalışmaya dahil edildi. Hematoksilin-Eozin, Giemsa veya Leishman ile boyanmış histopatolojik kesitler iki dermatopatolog tarafından incelendi. Lenfohistiyositik infiltrasyon ve granülom oluşumu ile ilişkilendirilebilecek epidermal (akantoz, hiper-parakeratoz, atrofi, lenfositik ekzositoz) ve dermal değişiklikler değerlendirildi. Parazitik yük, modifiye Ridley endeksine göre sınıflandırıldı.

Bulgular: Yirmi sekiz olgunun 17'sinde ortokeratoz, 11'inde hiperparakeratoz , 20 olguda akantoz, 4 olguda epidermal atrofi , 7 olguda ekzositoz saptandı. Onaltı olguda dev hücreler ve lenfositler ile çevrili epiteloid hücrelerden oluşan tipik granülomlar görüldü. Leishman Donovan cisimleri tipik granulomatöz lezyonlarda son derece nadirdi. Diğer 12 olgu lenfohistiyositik infiltrasyon, dev hücreler ve belirgin plazma hücrelerini içermekte idi. Leishman Donovan cisimlerinin bu lezyonlarda sayısı çok fazla idi.

Sonuç: Çalışmamızda, kutanöz leişmanyazisin histopatolojik tanısında yol gösterecek epidermal ve dermal değişiklikleri araştırıp erken evrede atrofi, akantoz, ortokeratoz; geç evrede ekzositoz, hiperparakeratoz, atrofi saptadık.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]