SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 081-088    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01302
Akciğerin Adenokarsinom, Skuamöz Hücreli Karsinom ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sitokeratin 5/6, p63 ve TTF-1'in Değeri
Asuman ARGON1, Deniz NART2, Ali VERAL2
1Department of Medical Pathology, İzmir Bozyaka Education and Research Hospital , İZMİR, TURKEY
2Department of Pathology, Ege University Faculty of Medicine, İZMİR TURKEY
KEY WORDS : Adenokarsinom, Skuamöz hücreli karsinom, İmmünhistokimya, Akciğer kanseri

Amaç: Günümüzde, hedefe yönelik tedaviler nedeniyle, akciğerin skuamöz hücreli karsinomunun adenokarsinomundan ayrımı çok önemlidir. Çalışmada, skuamöz hücreli karsinom ile adenokarsinomun ayrımında, Tiroid Transkripsiyon Faktör-1 (TTF-1), sitokeratin 5/6 (SK5/6) ve p63 kullanımının etkinliğinin ve bu belirteçlerin küçük hücreli dışı akciğer karsinomunun tanısına katkısı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: İmmunhistokimyasal olarak; 72 skuamöz hücreli karsinom, 19 adenokarsinom ve 29 küçük hücreli dışı akciğer karsinom (kesin tanısı rezeksiyon materyalinde verilen) olgusunda, TTF-1, SK5/6 ve p63 kullanılmıştır. Her belirteç için duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değer hesaplanmıştır.

Bulgular: TTF-1 pozitifliği, 19 adenokarsinom olgusunun tersine, 72 skuamöz hücreli karsinom olgusunun hiçbirinde izlenmemiştir. CK5/6 negatifliği tüm adenokarsinomlarda ve 2 skuamöz hücreli karsinom olgusunda izlenmiştir. p63, tüm skuamöz hücreli karsinomlarda ve 4 adenokarsinom olgusunda pozitiftir.Son tanısı skuamöz hücreli karsinom olan 17 küçük hücreli dışı akciğer karsinom olgusunda, SK5/6 ve p63 pozitif, TTF-1 negatiftir. Son tanısı adenokarsinom olan 12 küçük hücreli dışı akciğer karsinom olgusunun hiçbirinde SK5/6 ile pozitiflik saptanmamıştır. Ancak, birinde p63 ile biyopside boyanma izlenmezken, rezeksiyon materyalinde fokal pozitiflik saptanmıştır. Son tanısı adenokarsinom olan 12 küçük hücreli dışı akciğer karsinom olgusunda TTF-1 pozitiftir. TTF-1, SK5/6, p63, adenokarsinomu skuamöz hücreli karsinomdan ayırmada, sırasıyla %100 özgüllük ve duyarlılık, %100 özgüllük, %97 duyarlılık ve %87 özgüllük, %100 duyarlılık ile kullanışlı görünmektedir.

Sonuç: Çalışmada, akciğer kanserlerinin alt tiplendirmesinde TTF-1 güvenilir bir belirteç olarak bulunmuştur. SK5/6 ve p63 ile değişik boyanma paternleri izlenebilir, fakat eğer TTF-1 ile birlikte kullanılır ve doğru yorumlanırsa, bu belirteçler morfolojinin açık olmadığı olgularda bile kesin tanıya yardımcı olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]