SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 163-174    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01305
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda p63, TTF-1 ve Maspin Ekspresyonu - Prognoz ve Ayırıcı Tanı Üzerine Etkileri
Banu YAMAN1, Deniz NART1, Pervin KORKMAZ EKREN2, Gürsel ÇOK2, Ali VERAL1
1Department of Pathology, Ege University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Chest Diseases, Ege University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Küçük-hücreli-dışı akciğer karsinomu, p63, TTF-1, Maspin, Prognoz

Amaç: Akciğer kanseri, kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerindendir. Antiapopitotik genler ve proteaz inhibitörleri akciğer kanseri gelişiminde önemli role sahiptir.

Gereç ve Yöntem: Seksen opere küçük hücreli dışı akciğer karsinom olgusunda p63, TTF–1 ve maspin ekspresyonunun ayırıcı tanıya olan katkıları, sağkalım ve hastalıksız sağkalım üzerine etkileri ve diğer klinikopatolojik özellikler değerlendirildi.

Bulgular: Ameliyat materyallerinde izlenen tümörlerin çapları 1,5–11 cm arasında (ort. 4,06±1,8) olup, 45 (%56,3) adenokarsinom, 23 (%28,8) skuamöz hücreli karsinom, dört (%5) büyük hücreli karsinom, altı (%7,5) büyük hücreli nöroendokrin karsinom, bir (%1,2) sarkomatoid karsinom ve bir (%1,2) adenokarsinom ve skuamöz hücreli karsinom birlikteliğinden oluşmakta idi. İleri TNM evreli ve üç cm'den daha büyük tümör çapı olan olgular daha kötü prognozlu idi. İmmünohistokimyasal incelemede skuamöz hücreli karsinomların %87,5'i, adenokarsinomların %4,3'ü, büyük hücreli karsinomların %25'i ve büyük hücreli nöroendokrin karsinomların %16,7'si p63 ile pozitif boyandı. Benzer olarak maspin de skuamöz hücreli karsinomlarda %66,7 ve adenokarsinomlarda %27,4 oranında pozitifti. TTF-1 ekspresyonu, adenokarsinomlarda oldukça yüksek oranda idi (%84,8). Skuamöz hücreli karsinomlarda immünreaktivite izlenmedi (p<0.001). p63 ve TTF-1, her iki tümör grubunda sağkalım üzerine etkili değil iken, maspin immünreaktivitesi adenokarsinomlarda kötü prognostik faktör idi (p=0,048).

Sonuç: Çalışmamızda, p63 ve TTF-1'in küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında güvenilir belirleyiciler oldukları ve ayırıcı tanıda kullanılabilecekleri gösterildi. Maspinin adenokarsinomlarda prognostik bir belirleyici olduğu saptandı. Ancak maspin ile ilgili tüm çalışmalar henüz net değildir ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]