SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 1, Page(s) 048-051    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Santral kor hastalığı: Olgu sunumu
Bülent KURT1, Ümit Hıdır ULAŞ2, Ayhan ÖZCAN1, Zeki ODABAŞI2
1GATA Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2GATA Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Santral kor hastalığı, NADH-TR, SDH

Santral kor hastalığı, konjenital miyopatiler grubunda yer alır ve nadir görülen bir nöromüsküler hastalıktır. Yirmi bir yaşında erkek hasta, GATA Nöroloji Anabilim Dalı’na güçsüzlük şikayetiyle müracaat etmiştir. Fizik muayene, elektrofizyolojik incelemeler ve laboratuvar bulguları miyopati düşündürmüş ve kas biyopsisi yapılmıştır. Modifiye Gomori Trikrom ve Nikotinamid Adenin Dinükleotit Tetrazolium Redüktaz boyalı kesitlerde kas liflerinde merkezi yerleşimli halka şekilli alanlar izlenmiştir. Hastaya santral kor hastalığı tanısı konulmuştur. Santral kor hastalığı olan hastaların malign hipertermi gelişimine yatkınlığı bilinmektedir. Santral kor hastalığı tanısı, özel kas laboratuvarı ekipmanları gerektirir. Malign hipertermi hayatı tehdit edilebileceğinden tanı koymak önemlidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]