SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 181-187    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01328
Frozen Değerlendirmenin Endometrial İntraepitelyal Neoplazili Hastaların Cerrahi Tedavisindeki Rolü
Mehmet Coşkun SALMAN1, Derman BAŞARAN1, Alp USUBÜTÜN2, Nejat ÖZGÜL1, Kunter YÜCE1
1Department of Obstetrics and Gynaecology, Hacettepe University Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Department of Pathology, Hacettepe University Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Endometrial hiperplazi, İntraepitelyal neoplazm, Endometrial kanser, Frozen kesit

Amaç: Endometrial intraepitelyal neoplazi tanısı olan hastalarda cerrahi sonrasında eşzamanlı endometrial kanser saptanabilir veya konservatif tedavi yaklaşımında zaman içinde kanser gelişebilir. Bu nedenle cerrahi yaklaşım kararı verilmiş ise uterusun intraoperatif değerlendirilmesi yararlı olabilir. Çalışmamızda endometrial intraepitelyal neoplazi olan hastalarda frozen kesit incelemesinin rolünün araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya histerektomi sırasında intraoperatif frozen kesit değerlendirmesi yapılan endometrial intraepitelyal neoplazi tanılı hastalar dahil edildi. Değerlendirilen sonuçlar içinde esas olarak eşzamanlı endometrium kanseri ve eşzamanlı yüksek riskli endometrial kanser oranları yanı sıra eşzamanlı invaziv hastalığın saptanmasında ve düşük-yüksek riskli özelliklerin belirlenmesinde frozen kesit incelemenin etkinliği yer aldı.

Bulgular: Çalışma grubu 73 hastadan oluştu. Kalıcı kesitlerin incelenmesi sonucunda %19,2 oranında endometrial adenokarsinom saptanırken bu hastaların sadece bir tanesinde (%1,4) cerrahi evreleme gerektiren yüksek riskli hastalık mevcuttu. Eşzamanlı karsinom varlığı veya yokluğu açısından karşılaştırma yapıldığında frozen ile nihai tanılar arasında % 93,2 oranında uyum saptandı. Ayrıca yüksek riskli endometrial karsinom varlığı veya yokluğu açısından değerlendirildiğinde, frozen ile nihai tanılar arasında tutarlılık %98,6 olarak görüldü.

Sonuç: Endometrial intraepitelyal neoplaziye eşlik eden endometrial kanserler nadir değildir. İntraoperatif frozen kesit değerlendirme bu nedenle mümkün olduğunca dikkate alınmalıdır. Frozen kesit eşlik eden invaziv hastalık tespiti ve düşük riskli özelliklerin belirlenmesinde etkilidir. Eşlik eden yüksek riskli kanser çok nadir olmakla birlikte, frozen kesit değerlendirmesi yüksek riskli özelliklerin belirlenmesinde başarılı değildir. Bu nedenle, yeniden evreleme cerrahisi nadiren gerekebilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]