SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 188-193    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01327
Sitolojide Meme Lezyonlarının Sınıflandırılmasında Morfometrik Parametrelerin Önemi
Hemant YADAV, Meenu GILL, Divya SRIVASTAVA, Veena GUPTA, Sumiti GUPTA, Rajeev SEN
Department of Pathology, PGIMS Rohtak, HARYANA, INDIA
KEY WORDS : Meme, Sitoloji, Morfometri

Amaç: Çalışmanın amacı, meme lezyonlarının sınıflandırılmasında sitolojik aspiratlardaki morfometrik parametrelerin yararının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma memede kitle ile nedeni ile ince iğne aspirasyonu yapılan 50 kadın üzerinde gerçekleştirildi. Havada kurutulmuş yayma preparatlar Leishman ve Giemsa ile boyanırken alkol ile tespit edilmiş yaymalar PAP boyası ile boyandı. Olgular sonradan ışık mikroskobu üzerinde benign, borderline ve malign olarak kategorize edilmiştir. Morfometri boyalı preparatlar üzerinde gerçekleştirildi. Çalışılan morfometrik parametreler ortalama çekirdek alanı, ortalama sitoplazmik alan, çevre ve çekirdek/ sitoplazma oranı idi.

Bulgular: Morfometrik parametreler benign, borderline ve malign vakalarda sırasıyla giderek artan ve istatistiksel olarak anlamlı bir değer artışı gösterdi. Benign ile borderline ve malign gruplar karşılaştırıldığında , tüm dört parametre istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p<0,05) borderline ve malign grup arasında ortalama çekirdek alanı ve sitoplazmik alan olmak üzere iki parametre istatistiksel olarak anlamlı idi.

Sonuç: Bu çalışma benign lezyonların malign ve özellikle atipik duktal hiperplazi ve duktal karsinoma in situ gibi gri zon olgulardan önem taşıyan ayırıcı tanısında tamamen sübjektif ince iğne aspirasyon sitolojisini tamamlamak üzere morfometriyi objektif bir araç olarak sunmaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]