SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 194-199    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01326
Patologlar Arasında Görülen Oküler Hastalıklar ve Patologların Oküler Hastalıklar Hakkındaki Algıları: Anket Çalışması
Orkun AKMAN, Kemal KÖSEMEHMETOĞLU
Department of Pathology, Hacettepe University Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Görme bozuklukları, Kırma kusurları, Konjonktivit, Renk körlüğü, Patoloji

Amaç: Görme bozuklukları ve renk körlüğünün mesleki yaşama etkisi daha önce farklı çalışmalar tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada, Türk patologlar arasındaki görme bozukluklarının yaygınlığı ve görme bozuklukları hakkında kendi algılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 23. Patoloji Kongresine katılan ve gönüllü olan patolog ve patoloji asistanlarına göz hastalıkları ve bu hastalıklara karşı algıları hakkında 14 sorudan oluşan bir anket sunuldu.

Bulgular: Doksan üç patolog veya patoloji asistanı ankete katıldı. Katılımcıların, 25'i (%26,9) asistan, 30'u (%32,3) patoloji uzmanı ve 36'sı (%38,7) akademisyendi. Patolog olarak ortalama çalışma süresi 15 yıldı. Katılımcıların büyük çoğunluğunda (%93,5) en az bir kırma kusuru vardı; en yaygın iki bozukluk miyopi (%77,0) ve astigmatizma (%64,4) idi. Altmış dört katılımcı (%68,8) patoloji bölümünde çalışmaya başladıktan sonra kırma kusurunda artış olduğunu belirtti. Kırma kusurunu düzeltmek için gözlük (56/87, %64,4), kontakt lens (14/87, %16,1), ya da her ikisi (9/87, %10,3) kullanılmakla birlikte, katılımcıların sadece 31'i (%33,3) mikroskopi sırasında gözlük kullanmayı tercih etmekte idi. Altmış beş katılımcı (%69,9) konjonktivit tarif etmez iken, 26 katılımcı (%28,0) en az bir kez konjonktivit atağı geçirdiğini bildirdi. Katılımcıların hiçbirinde renk körlüğü olmadığı sonucu ortaya çıktı.

Sonuç: Konjonktivit ve kırma kusurları patologlar arasında oldukça yaygındır. Kırma kusurlarının patoloji uygulama sürecinde de arttığı bulunmuştur. Patologların çoğu, renk körlüğü hariç görme kusurlarını (çoğunlukla kırma kusurları) kendi kariyerlerine karar vermede olumsuz bir faktör olarak düşünmemektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]