SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 200-205    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01325
Deri ve Yüzeyel Yumuşak Doku Lezyonlarının Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Rolü: 510 Olgunun İncelenmesi
Abhijit BHOWMIK, Mamata Guha MALLICK (SINHA), Dilip Chandra BARMAN
Department of Pathology, North Bengal Medical College and Hospital, SILIGURI, INDIA
KEY WORDS : Deri, Yumuşak doku, Sitoloji, İnce iğne aspirasyon sitolojisi

Amaç: Deri ve yüzeyel subkutan yumuşak doku hastalıkları, nonspesifik dermatozlar ve iltihabi lezyonlardan neoplastik hastalıklara kadar değişen lezyonlar dizisi şeklinde prezente olur. Sitopatoloji, dermatoloji uygulamalarında mükemmel bir tanısal araç olmasına rağmen histopatoloji ve sitoloji korelasyonuna ilişkin çalışma azdır. Çalışmanın amacı deri ve yüzeyel yumuşak doku lezyonlarında sitolojik ve histopatolojik tanı uyumluluk oranlarının analiz edilmesidir.

Gereç ve Yöntem: North Bengal Medical Hastanesinde değerlendirilen 510 olgunun ince iğne aspirasyon sitoloji bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Sitolojik ve histopatolojik tanıların korelayonu araştırıldı.

Bulgular: 510 vakanın 253 tanesi non-neoplastik, 257 tanesi neoplastik lezyondu. İki tanı yöntemi karşılaştırıldığında yüksek derecede uyum (malign lezyonlar için %100 ve benign lezyonlar için %96,15) gözlendi. Histopatolojik korelasyon tüm malign lezyonlarda mümkünken, 189 benign lezyondan 52 tanesi (%27,512) ve 253 nonneoplastik lezyonun 27 tanesinde (%10,67) korelasyon saptandı. Tanıların duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %95,31 ve % 97,6 idi.

Sonuç: İnce iğne aspirasyon sitolojisinin, deri ve yüzeyel yumuşak lezyonlarının ilk triyaj ve tedavisinda hızlı, güvenilir ve oldukça doğru bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]