SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 057-060    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
RETİNOBLASTOMDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN KLİNİKOPATOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
Işıl PAKİŞ, Cuyan DEMİRKESEN, Murat YOLAR, Gültekin KANER
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
KEY WORDS : Retinoblastom, flow sitometri, prognoz

Çalışmamızda 1984-1996 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda tanı almış, 44’ü unilateral, 11’i bilateral 55 adet retinoblastom olgusu histopatolojik ve klinik yönlerden incelenmiştir. Olgulara ait tümör çapı, büyüme paterni, sklera, koroid, optik sinir invazyonu gibi parametreler değerlendirilmiştir. Ayrıca flow sitometrik yöntemle ploidi analizi, DNA sentezi gösteren hücrelerin oranı (S fazı fraksiyonu) belirlenmiştir. Retinoblastomla ilgili prognostik faktörler üzerine çeşitli çalışmalar yapılmış ve birbirleri ile çelişen sonuçlar elde edilmiştir Optik sinir, koroid ve orbita invazyonunun metastaz açısından önemli risk faktörleri olduğu bildirilmiştir. Özetle, retinoblastomda nüks ve bilateralite, optik sinir, koroid ve sklera invazyonun prognozu olumsuz yönde etkileyen faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]