SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2, Page(s) 074-081    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Radikal prostatektomi materyalleri değerlendirme anketi: Nasıl örnekleniyor? Nasıl rapor ediliyor?
Başak DOĞANAVŞARGİL1, İlke NALBANTOĞLU2, Mine HEKİMGİL
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İZMİR
2St. John Hospital and Medical Center Department of Pathology, İZMİR
KEY WORDS : Radikal prostatektomi, prognostik faktörler, makroskopik inceleme, anket, Gleason derecelendirmesi

Radikal prostatektomi materyallerinin makroskopik inceleme yöntemleri ve üzerinde durulması gereken prognostik faktörler konusunda görüş ayrılıkları mevcuttur. Çalışmamız patoloji pratiğinin farklı kademelerindeki kişilerin görüşlerini almak amacı ile düzenlenmiş bir anket çalışması niteliğindedir. Katılımcılara kaç yıldır patoloji ile uğraştıkları, çalıştıkları kurumlar, çalıştıkları kurumlarda değerlendirilen yıllık genel biyopsi sayısı ve prostat materyallerinin sayıları yanısıra radikal prostatektomi materyallerini nasıl tespit ettikleri, örnekledikleri ve nasıl rapor ettikleri sorulmuş, yanıtlar güncel literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. Anketi yanıtlayan 103 katılımcının %55’i, yıllık biyopsi sayısı 10000’nin üzerinde olan merkezlerde çalışmaktadır. Bu merkezlerin %20’si üniversite/eğitim hastanesi dışı merkezlerdir. Sonuçlara göre radikal prostatektomi materyalinin tamamının örneklenmesi (%55) ve hacim hesaplaması (%25) yalnızca üniversite hastanelerinde uygulanmaktadır (sırasıyla p<0.001 ve p=0.02). “Tüm lambo kesit” yönteminin kullanılmadığı görülmüştür. Katılımcıların hiçbiri Gleason derecelendirme sistemi dışında bir sistem kullanmamaktadır, %19’u “tersiyer Gleason derecesi” hakkında yorum yapmakta ancak %10’u bunu “üçüncü en sık görülen patern” olarak tanımlarken, %8’i “tümörün %5’inden az en yüksek patern” olarak tanımlamaktadır. Sonuç olarak, Gleason skoru, ekstraprostatik yayılım, veziküla seminalis invazyonu ve cerrahi sınırların durumu gibi prognostik değeri kanıtlanmış özelliklerin tüm katılımcılar tarafından değerlendirildiği ve rapor edildiği; buna karşılık prognostik değeri çok yönlü çalışmalarla kanıtlanması gereken özelliklerin genellikle üniversite mensuplarınca araştırıldığı ve rapor edildiği görülmüştür.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]