SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2, Page(s) 107-110    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Duodenal gangliyositik paragangliyom: Olgu sunumu
Gülşah KAYGUSUZ1, Hatice GERMEN1, Onur BİRSEN2, Kürşat KARADAYI2, Hilmi KOCAOĞLU2, Esra ERDEN1
1Ankara University, School of Medicine, Department of Pathology, ANKARA
2Ankara University, School of Medicine, Department of Surgery, Section of Surgical Oncology, ANKARA
KEY WORDS : Paragangliyom, gangliyositik, gastrointestinal sistem

Duodenal gangliyositik paragangliyom, karakteristik olarak duodenumun ikinci kısmında görülen ve tipik olarak gastrointestinal kanama ile ortaya çıkan nadir bir tümördür. Cerrahi rezeksiyon sonrası prognoz iyidir, ancak bölgesel lenf nodu metastazı ve rekürrens nadiren görülebilir. Ampulla vateri karsinomu ön tanısı ile 41 yaşındaki erkek hastaya pankreatikoduodenektomi yapıldı. Makroskopik olarak pankreası infiltre etmeyen 2,7 cm uzun çaplı kitle saptandı. Histolojik olarak tümör, epiteloid hücreler, veziküler nükleuslu ve eozinofilik sitoplazmalı gangliyon hücreleri ve fasiküller oluşturan iğsi hücrelerden meydana gelmekteydi. İmmünhistokimyasal olarak tümör hücrelerinde S-100 protein, sitokeratin AE1/ AE3 kokteyli, kromogranin A ve sinaptofizin ile boyanma gözlendi. Bölgesel lenf nodu metastazı görülmedi. Bu çalışmada nadir görülen bir tümör olan duodenal gangliyositik paragangliyom olgusu, ayırıcı tanı özellikleri ile tartışıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]