SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2, Page(s) 116-120    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
İnvaziv duktal karsinom olarak hatalı tanı alan memenin adenomiyoepiteliyoması
Sibel BEKTAŞ, Burak BAHADIR, Banu DOĞAN GÜN, Sacide ÇOLAK, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Department of Pathology, Zonguldak Karaelmas University, Faculty of Medicine, ZONGULDAK
KEY WORDS : Adenomiyoepiteliyoma, meme, benign, malign

Bir başka merkezde invaziv duktal karsinom tanısı alan 34 yaşındaki kadın hastanın total mastektomi ve aksiller lenf nodu diseksiyonunu içeren konsültasyon materyali değerlendirilmiştir. Mastektomi materyalinde saptanan 6,5 cm boyutundaki düzgün sınırlı kitlenin mikroskobik incelemesinde, mikzoid stromada epiteliyal ve myoepiteliyal hücreler ile döşeli tübül yapıları izlenmiş, belirgin düz kas diferansiyasyonu ve bir alanda fibroadenom odağı dikkati çekmiştir. İmmünhistokimyasal olarak, myoepiteliyal ve düz kas diferansiyasyonu izlenen hücrelerde vimentin ve düz kas aktini ile, miyoepiteliyal hücrelerde ise S100 proteini ve epitelyal membrane antijeni ile reaksiyon belirlenmiştir. Lüminal epitelyal hücrelerde epitelyal membran antijeni, pan-sitokeratin (AE1/AE3) ve fokal olarak karsinoembriyonik antijen ile reaksiyon gözlenmiştir. Olguya adenomiyoepiteliyoma tanısı verilmiştir. Adenomiyoepiteliyomayı, malign eşdeğeri ve invaziv duktal karsinomdan ayırt etmek zor olabilir. Ayrıca, benign bir tümör olduğu düşünülse de, rekürrens ve nadiren metastaz yapabilme kapasitesinden dolayı, olgular uzun süre takip edilmelidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]