SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 061-063    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MOLEKÜLER ANALİZLER İÇİN HÜCRE ÖRNEKLEMESİNE BAŞLARKEN: LAZER YARDIMLI MİKRODİSEKSİYON VE BİR DOWN-STREAM UYGULAMASI
Hüseyin BALOĞLU, Turgut AYDIN, Şükrü YILDIRIM, Zafer KÜÇÜKODACI, İsmail YILMAZ
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi
KEY WORDS : Moleküler patoloji, mikrodiseksiyon, PCR, ISH, DNA

Patoloji biliminin modern uygulamalarında moleküler düzeyde bilgi ihtiyacı her geçen gün biraz daha ön plana çıkmaktadır. Tanı amaçlı biyolojik örneklerden kompleks moleküler uygulamalar ile süzülen bilgiler hızla artmaktadır. Patoloji biliminin kullandığı yöntemlerin doğru uygulamaları, hemen daima doğru örnekleme ile başlar. Kullanılan teknik mikrohibridizasyon, genomik ekspresyon paterni ya da mutasyon taraması gibi moleküler düzeyli bir inceleme ise, başlangıç örneklerindeki hedef, spesifik tek bir hücreye kadar küçülebilmektedir. Bir çok sofistik moleküler test yönteminin değeri de, test için kullanılan DNA, RNA ya da proteinin sadece hedef hücrelerden izole edilmiş, yani diğer hücrelerin kontamine etmediği pür bir materyal olup olmayışı ile yakından ilişkilidir. Bu anlamda amaca yönelik hücre örnekleme uygulamaları özelik gösterir. Bu yazıda en küçük insan hücresinin, gland, follikül, glomerül gibi fonksiyonel yapılanmaları, rutin tanısal histo/sito-patoloji uygulamalarıyla hazırlanmış örneklerden görsel kontrol dahilinde seçerek toplama yöntemi olan lazer yardımlı mikrodiseksiyon ve bu diseksiyonla elde edilen hedef hücrelerden çıkartılan DNA’nın DOP-PCR ile amplifiye edilmesi, takiben de insitu hibridizasyon için probDNA hazırlaması örneklenmiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]