SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 007-010    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MEMENİN İNTRADUKTAL HİPERPLAZİLERİ (İDH), ATİPİK İNTRADUKTALHİPERPLAZİLERİ (AİDH) VE İN SİTU DUKTAL KARSİNOMLARININ (DCIS) AYIRICI TANISINDALMW-CK VE HMW-CK (CK-BetaE12) KULLANIMININ ÖNEMİ
Süheyla E. GÜLTEKİN, A. Pınar TUZLALI, Ayşenur A. İĞDEM, Elife ŞAHAN, Seza TETİKKURT, Nusret ERDOĞAN
Lüleburgaz Devlet Hastanesi Patoloji Kliniği, Kırklareli, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TEAH) Patoloji Kliniği, İstanbul
KEY WORDS : İntraduktal hiperplazi, atipik intraduktal hiperplazi, in situ duktal karsinom, yüksek moleküler ağırlıklı sitokeratin, duktal intraepitelyal neoplazi

İntraduktal hiperplazi, atipik intraduktal hiperplazi ve low grade in situ duktal karsinom alanı içeren 45 ayrı meme olgusuna yüksek molekül ağırlıklı sitokeratin (HMW-CK) ve düşük moleküler ağırlıklı sitokeratin (LMW-CK) immun markerlarını uyguladık. İmmun boyanma açısından anlamlı bir fark olup olmadığını irdeledik. LMW-CK ile her 3 grupta birbirine yakın sonuçlar elde edildi. HMW-CK in situ duktal karsinom olgularının büyük bir bölümününde anlamlı olarak negatif immun reaktivite gösterdi. HMW-CK istatistiksel olarak in situ duktal karsinom için özgül ama her zaman duyarlı olmayan bir immun marker olarak değerlendirildi. Çalışmamız intraduktal hiperplazi ile in situ duktal karsinom ayrımına cevap vermekle birlikte atipik intraduktal hiperplazi ile in situ duktal karsinomun ayrımına yönelik ipucu veremedi. Sonuç olarak morfolojinin immunhistokimyadan daha ön planda olması gerektiğini, problemli lezyonların tanısında histomorfolojiye ek olarak yüksek moleküler ağırlıklı sitokeratinin kullanımının yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Atipik intraduktal hiperplazi ile in situ duktal karsinom ayrımında yaşanan zorlukların ise gelecekte Duktal İntraepitelial Neoplazi (DIN) sınıflamasının yaygın kullanımı ile ortadan kalkacağı kanısındayız.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]