SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 1, Page(s) 014-018    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Konvansiyonel böbrek hücreli karsinomda Fuhrman nükleer derece ve patolojik evre ile nükleer morfometrik analizin uyumu
Sibel BEKTAŞ1, Figen BARUT1, Gürkan KERTİŞ1, Burak BAHADIR1, Banu DOĞAN GÜN1, Nilüfer ONAK KANDEMİR1, Nimet KARADAYI2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
1Zonguldak Karaelmas University, School of Medicine, Department of Pathology, ZONGULDAK
2Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Pathology, ZONGULDAK
KEY WORDS : Konvansiyonel böbrek hücreli karsinom, Fuhrman nükleer derece, patolojik evre, nükleer morfometri

Kantitatif görüntü analizi, konvansiyonel böbrek hücreli karsinomda tanısal ve prognostik amaçlarla kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, konvansiyonel (berrak hücreli) böbrek hücreli karsinomda tümör boyutu, patolojik evre ve Fuhrman nükleer derece ile nükleer morfometrik ölçüm sonuçları arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bilgisayar destekli görüntü analiz sistemi kullanılarak, toplam 37 konvansiyonel böbrek hücreli karsinomun hematoksilen- eozin kesitlerinde yuvarlaklık faktörü, elipslik indeksi, alan, uzunluk, genişlik ve perimetreyi içeren nükleer morfometrik parametreler değerlendirilmiştir. Morfometrik sonuçlar ile tümör boyutu, patolojik evre ve Fuhrman nükleer derece arasındaki ilişkiyi saptamak için korelasyon analizi uygulanmıştır. Ortalama nükleer alan patolojik evre (r:0.413, p=0.05) ve Fuhrman nükleer derece (r:0.588, p=0.01) ile; ortalama nükleer uzunluk patolojik evre (r:0.446, p=0.01) ve Fuhrman nükleer derece (r:0.580, p=0.01) ile; ortalama nükleer genişlik patolojik evre (r:0.377, p=0.05), Fuhrman nükleer derece (r:0.544, p=0.01) ve tümör boyutu (r:0.366, p=0.05) ile; ortalama nükleer perimetre patolojik evre (r:0.449, p=0.01) ve Fuhrman nükleer derece (r:0.593, p=0.01) ile; ortalama nükleer yuvarlaklık faktörü patolojik evre (r:0.418, p=0.05) ve Fuhrman nükleer derece (r:0.456, p=0.01) ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada, patolojik evre ve Fuhrman nükleer derece ile morfometrik ölçüm sonuçları arasında saptanan ilişki, konvansiyonel böbrek hücreli karsinomda nükleer morfometrik analizin önemini ortaya koymaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]