SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 1, Page(s) 027-032    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Eğitici gözüyle patoloji uzmanlık eğitimi: Anket sonuçları
İpek Işık GÖNÜL*, Gülçin ALTINOK, Murat ALPER, Ata Türker ARIKÖK, Banu BİLEZİKÇİ, Özge HAN, Çiğdem IRKKAN, Aydan KILIÇARSLAN, Ayhan ÖZCAN, Elif ÖZER, Berna SAVAŞ, Sibel ORHUN YAVUZ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
KEY WORDS : Üniversite, devlet hastanesi, asistan görev tanımı

Bu çalışmanın amacı, patolojide asistan eğitimini eğitmen gözü ile tartışmak ve sorunları ortaya koymaktır. Bu amaçla, 4 Üniversite, 5 Eğitim hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin asistan eğitiminden sorumlu temsilcileri bir araya gelerek, kurumların hizmet kapasitelerini ve bu kurumlarda çalışan eğitmenlerin asistan eğitimi konusundaki düşüncelerini ortaya koymak için 2 tip anket formu düzenlemişlerdir.

Anket sonuçlarına göre, öğretim elemanı, biyopsi ve sitoloji sayılarının genel olarak tüm kurumlar için yeterli olduğu görülmüştür. Tüm kurumların, histokimya ve immünhistokimyasal incelemeleri yapabildiği, ancak immünflöresan incelemenin sadece bir eğitim hastanesinde uygulandığı saptanmıştır. İki Eğitim hastanesinde asistan yetki ve sorumluluğunun anlatıldığı yazılı görev tanımlamasına ait herhangi bir dokümanın bulunmaması çarpıcı bulunmuştur. Dikkat çekici sonuçlardan bir diğeri, eğitmenlerin asistanın görev tanımı ve kendilerinin asistan eğitimindeki sorumluluklarına dair oldukça heterojen cevaplar vermiş olmasıdır. Eğitimcilerin makroskopi eğitimine ayırdığı süre, eğitimciler tarafından %58 gibi yüksek bir oranda yetersiz görülmüştür. Ayrıca, asistan ve eğiticiler hakkındaki yazılı geri bildirim uygulaması sadece 2 üniversitede mevcut iken, katılımcılar sırasıyla %95.4 ve %93.8 oranlarında bu bildirimlerin tüm kurumlar için uygulanması gerekliliğine inandıklarını belirtmişlerdir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]