SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 068-070    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
LOW-GRADE FİBROMİKSOİD SARKOM: 3 OLGU SUNUMU
Mustafa KÖSEM
YYÜ Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı/VAN
KEY WORDS : Low-grade fibromiksoid sarkom, miksoid tümörler

Low-grade fibromiksoid sarkom son yıllarda tanımlanmış ve genç erişkinlerin derin yumuşak dokularında gelişmeye eğilimli, nadir bir mezenkimal neoplazmdır. Makroskopik olarak tümör, çevreden iyi sınırlı olup, fibröz ile miksoid görünüm arasında değişebilen bir kesit yüzüne sahiptir. Mikroskopik olarak tümörü bir yalancı kapsül çevreler. Bununla birlikte, çevre yumuşak dokulara fokal infiltrasyon saptanabilir. Tümör, fibromiksoid zemin içinde girdapsı bir büyüme paterni gösteren, düzgün, fibroblastik iğsi hücrelerden ibarettir. Bu makalede low-grade fibromiksoid sarkom tanısı alan üç hastada ince iğne aspirasyon biyopsisi ve patolojik inceleme bulgularını sunuyoruz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]