SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 1-2, Page(s) 015-019    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
OVERİN PRİMER VE METASTATİK KARSİNOMLARININ AYIRICI TANISINDA İMMUNHİSTOKİMYANIN DEĞERİ
Ekrem YAVUZ, Çağlar ÇAKIR, Nimet AKBAŞ, Sıtkı TUZLALI, Faruk TAŞ, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü
KEY WORDS : İmmunhistokimya, over, metastatik karsinom, sitokeratin

Bu çalışmada, overin primer karsinomları ile gastrointestinal sistemden overe metastaz yapan karsinomların ayırıcı tanısında immunhistokimyasal yöntemin değerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, 1999-2001 yılları arasında tanısı konan ve ayırıcı tanı için immunhistokimyasal yöntemle sitokeratin 7 ve 20, karsinoembriyonik antijen ve CA 12.5’in kullanıldığı onbeş vakanın klinik ve patolojik özellikleri dökülmüştür. Bu vakaların, bir kısmında immunhistokimyasal yöntem ile olağan mikroskopik incelemede düşünülen tanı doğrulanmış, bazılarında ise daha önce konulan hatalı tanıların düzeltilmesi sağlanmıştır. Sonuç olarak, primer over karsinomu ile gastrointestinal sistem kökenli metastatik karsinomların ayırıcı tanısında klasik histopatolojik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, yukarıda belirtilen antikorların kullanıldığı immunhistokimyasal yöntemin oldukça faydalı olduğu kanısına varılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]