SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 003-006    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
HELİKOBAKTER PİLORİ GASTRİTLERİNDE İNTESTİNAL METAPLAZİ ALTGRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GOMORİ’NİN ALDEHİD FUKSİN BOYASININ KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Semin AYHAN, Mehmet Akif DEMİR, Aydın İŞİSAĞ, Murat SARUÇ, Nurten KÜÇÜKMETİN, Hakan YÜCEYAR
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji A. D., Manisa
KEY WORDS : helikobakter pilori gastriti, intestinal metaplazi, aldehit fuksin boyası

Helikobakter pilori gastritlerinde yangısal sürece bağlı olarak intestinal metaplazi gelişmektedir. İntestinal metaplazi zemininde karsinom gelişimi konusunda yoğun tartışmalar sürmekte, özellikle tip III intestinal metaplazinin mide karsinogenezinde ara basamak olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, tip III intestinal metaplazi olgularının saptanması ve izlenmesi önem taşımaktadır. Çalışmamızda, Helikobakter pilori gastritlerindeki intestinal metaplazi oranını ve altgrupların dağılımını saptamak amaçlanmıştır. Ek olarak, intestinal metaplazi tipini saptamada Gomori’nin aldehid fuksini-alcian blue boyasının katkıları araştırılmıştır. Retrospektif olarak değerlendirilen 1328 mide biyopsisinin 254’ünde (%19) intestinal metaplazi saptanmıştır. Bunlar arasından Helikobakter pilori görülen 79 olguda, intestinal metaplazi tiplerinin oranı tip I, tip II ve tip III için sırasıyla %68, %38 ve %11 olarak bulunmuştur. Ayrıca, yüksek demir diamin-alcian blue boyasına göre çok daha az toksik ve ekonomik olan Gomori’nin aldehid fuksin-alcian blue boyasının intestinal metaplazinin tanınmasında ve tiplendirmesinde güvenilir bir yöntem olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]