SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 018-020    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ: 142 OLGUNUN HİSTOPATOLOJİK TİP, YERLEŞİM YERİ, YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIM ANALİZİ
Murat ALPER, Tahir E. PATIROĞLU, Olcay BELENLİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Bolu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri
KEY WORDS : Tükürük bezi, tümör, epidemiyoloji

Tükrük bezi tümörlerinin çoğu parotiste lokalize ve benigndir. Buna rağmen değişik toplumlarda, bu tümörlerin görüldüğü bezlerin oranları ve tümörlerin tipi açısından farklılıklar görülür. Biz bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında tükrük bezi tümörü tanısı almış olguları histolojik tip, lokalizasyon ve epidemiyolojik açıdan incelemeyi amaçladık. Parotis en sık tümör gelişen bezdi. En sık gördüğümüz benign tümör pleomorfik adenom iken, en sık malign tümör literatürde bildirilenlerden farklı olarak adenoid kistik karsinom idi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]