SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 025-027    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
İN SİTU VE İNVAZİV MEME KANSERLERİNDE C-erbB-2’NİN DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
Nagehan ÖZDEMİR BARIŞIK, Nilüfer ONAK KANDEMİR, Aylin EGE GÜL, Sibel ŞENSU, Dilek YAVUZER, Nimet KARADAYI
S.B. Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
KEY WORDS : İn situ karsinom, invaziv duktal karsinom, c-erbB-2

Bu çalışmanın amacı meme kanserlerinde c-erbB-2’nin diğer prognostik parametrelerle ilişkisini incelemektir. İn situ ve invaziv duktal karsinom komponenti içeren 46 mastektomi piyesinden hazırlanan parafin bloklara immünhistokimyasal olarak c-erbB-2 uygulandı. Histolojik grade, nekroz, lenfositik infiltrasyon, stromal elastozis ve vasküler invazyon ile ilişkisi incelendi. İn situ veya invaziv komponentli yüksek grade’li tümörlerin düşük grade’li tümörlerden daha fazla c-erbB-2 ekspresyonu gösterdiği saptandı ( p<0.01, p<0.05). İnvaziv alandaki stromal elastoz ile c-erbB-2 arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (p<0.038). Lenfositik infiltrasyon, nekroz, vasküler invazyon ve c-erbB-2 ekspresyonu arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuçlar meme kanserlerinin biyolojik davranışını belirlemede c-erbB-2 ekspresyonunun değerli bir prognostik parametre olabileceğini göstermiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]