SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 028-033    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
RENAL AMİLOİD BİRİKİMLERİNİN TAYİNİNDE KONGO KIRMIZISI FLÖRESANSI
Sait ŞEN, Yeşim ERTAN, Gülçin BAŞDEMİR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Amiloid, amiloidozis, böbrek patolojisi, böbrek transplantasyonu, immunhistokimya

Amiloid birikimleri çeşitli nedenlerle Kongo kırmızısı (KK) boyama yöntemiyle saptanamayabilir. Kongo kırmızısı flöresansının (KKF) amiloid birikimlerini belirlemede daha duyarlı bir yöntem olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada böbrek iğne biopsilerinin KK uygulanmış frozen ve parafin kesitleri flöresan mikroskopta da KKF ile değerlendirildi. KKF ile 82 frozen, 34 parafin ve 20 parafin+frozen kesit çalışıldı. Olguların 15’inde amiloid birikimi (13 AA, 2 AL) saptandı. Frozen ile parafin kesit ve KK ile KKF arasında, yalancı pozitiflik ve negatiflik saptanmadı. Ancak daha önce böbrek iğne biopsisi yapılmış iki olgunun ilk biopsilerinde saptanamayan amiloid birikimi KKF ile saptanabildi Daha önce birikimi KK ile saptanamayan iki olgu nedeniyle KKF’nin KK’dan daha duyarlı olduğu düşünüldü. KKF, hem parafin hem de frozen kesitlerde uygulanabilir. Rutin olarak immunföresan inceleme paneline KK boyanmış bir kesit eklenebilir. Işık mikroskobunda KK ile birikim saptanmayan olgular KKF ile değerlendirilmeden rapor edilmemelidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]