SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 054-056    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PEDİATRİK BİR OLGU ÇERÇEVESİNDEN MALİGN BÖBREK TÜMÖRLERİNİN PANORAMASI
Gülden DİNİZ, Ragıp ORTAÇ, Safiye AKTAŞ
Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir
KEY WORDS : Sarkomatoid renal hücreli karsinom, pediatrik renal tümörler

Çocukluk çağında gelişen renal hücreli karsinomlar oldukça az sayıda tanımlanmıştır. Günümüzde uygulanan modern immünohistokimyasal tekniklere karşın, ayırıcı tanısı çok karmaşık ve güç olabilmektedir. Bu çalışmada sarkomatoid renal hücreli karsinom saptanan 6 yaşında bir kız olgu sunulmuş ve bu olgudan yola çıkarak malign böbrek tümörlerinin ayırıcı tanı özellikleri irdelenmiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]