SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 005-009    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DİETİLSTİLBESTROL UYGULANAN FARELERDE KROMOZOMAL ABERASYONLAR VE GENİTAL HİSTOPATOLOJİLERİNİN İNCELENMESİ
İsmihan GÖZE, Fahrettin GÖZE, Ahmet ÇOLAK
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Dietilstilbestrol, kromozom, fare, genital organ

Çalışmada bir, iki ve üç aylık sürelerle 6µg/gün/fare dozunda dietilstilbestrol (DES) uygulanan farelerin kemik iliği alınarak kromozomları ve genital organlarındaki histopatolojik değişiklikler incelendi. Bir, iki ve üç ay DES uygulanan farelerin kromozomlarındaki toplam sayısal ve yapısal anomaliler, kontrol grubu değerleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı sayı artışı izlendi (p<0,05). Bu grupların tümünde histopatolojik olarak adenoskuamöz metaplaziyle birlikte iltihap, endometriumda hafiften şiddetliye kadar varan değişik derecelerde hiperplazi ve kavitede sineşiler (yapışıklıklar) görüldü. Üç ay DES alan grupta servikste kuvvetli goblet hücre hiperplazisi saptandı. Buna ilave olarak iki ay ve üç ay ilaç verilen grupta anafaz köprüsü ve mikroçekirdek bulgusu dikkat çekti.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]