SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 015-016    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
AMİLOİD GUATR’DA DİFFÜZ YAŞ İNFİLTRASYONU
Banu BİLEZİKÇİ, Asuman Nihan HABERAL, Beyhan DEMİRHAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Amiloid guatr, yağ infiltrasyonu, tiroid

Sistemik amiloidozis’de tiroid gland tutulumu sıktır ve bazı olgularda amiloid birikimi yağ infiltrasyonu ile birliktedir. Bu makalede tiroid tutulumu gösteren sistemik amiloidozisli 6 kronik böbrek hastası tanımlanmaktadır. Amiloid birikim paterni ve yoğunluğu ile yağ infiltrasyonu arasındaki ilişkinin paralelliği irdelenmiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]