SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 1, Page(s) 064-068    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Akciğerin sarkomatoid karsinomları: Üç olgu sunumu
Mehmet KEFELİ1, Levent YILDIZ1, Oğuz AYDIN1, Oğuz UZUN2, Bedri KANDEMİR1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
KEY WORDS : Sarkomatoid karsinom, akciğer, histopatoloji

Sarkomatoid karsinomlar akciğerin malign tümörlerinin %0.3-1.3'ünü oluşturan nadir görülen bir tümör grubudur. Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarının sarkom veya sarkom benzeri bileşen içeren ayrı bir tipidir. Bu yazıda, akciğerde sarkomatoid karsinom tanısı konulan üç olgu tanımlanmakta ve bu nadir tümörün histopatolojik ve klinik özelliklerini tartışılmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]