SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2, Page(s) 076-083    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Prostat kanserinde Her-2/neu onkogen ekspresyonu: Gen amplifikasyonunun FISH yöntemiyle değerlendirilmesi
Duygu KANKAYA1, Ayşe SERTÇELİK1, Gülşah KAYGUSUZ1, Işınsu KUZU1, Serpil DİZBAY SAK1, Sümer BALTACI2
1Ankara University, School of Medicine, Department of Pathology, ANKARA
2Ankara University, School of Medicine, Department of Urology, ANKARA
KEY WORDS : Her-2/neu, prostat karsinomu, immünhistokimya, flöresan in-situ hibridizasyon

Prostat kanserinin biyolojik davranışındaki değişkenlik ve prognostik belirleyicilerin yetersizliği, hastaların takip ve tedavisinde zorluklara neden olmaktadır. Yetmiş dört prostat kanseri olgusunu içeren çalışmamızda, Her-2/neu onkogeninin kanser başlangıcı ve ilerlemesindeki rolünü araştırdık. Doku “array” bloğu hazırlandı ve aşırı Her-2/neu protein ekspresyonu karsinom, düşük ve yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi ve benign prostat hiperplazisi alanlarında değerlendirildi. Elli altı karsinom olgusunda flöresan in-situ hibridizasyon (FISH) yöntemiyle Her-2/neu gen amplifikasyonu araştırıldı. Her-2/neu proteini sitoplazmik ve membranöz ekspresyon gösterdi. Ekspresyonun benign prostat hiperplazisi alanlarından prostatik intraepitelyal neoplazi alanlarına gidildikçe artış gösterdiği ve karsinom alanlarında en yüksek düzeye ulaştığı görüldü. Prostat kanseri vakalarında Her-2/neu ekspresyon oranı %72.97 iken, gen amplifikasyon oranı %4.05 olarak tespit edildi. Kromozom 17'de polizomi veya başka herhangi bir anomali izlenmedi. Her-2/neu protein ekspresyon ve gen amplifikasyon düzeyi ile Gleason skoru, tümör evresi gibi bilinen prognostik parametreler arasında herhangi bir ilişki izlenmedi. Ekspresyon ve amplifikasyon oranları arasındaki tutarsızlık, ekspresyonun gerçek bir gen amplifikasyonu dışı nedenlere bağlı olabileceğini düşündürdü. Büyük kısmını klinik lokalize prostat karsinomu olgularının oluşturduğu hasta grubunu içeren çalışmamızda sonuçlar, Her-2/neu onkogeninin klinik olarak lokalize evrede öneminin olmadığını düşündürmüş, ancak daha ileri evreler ve androjen bağımsız faza geçiş ile ilgili yorum yapılamamıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]