SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2, Page(s) 084-087    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Plevral efüzyonlarda metastatik pulmoner ve ekstrapulmoner karsinomların ayırıcı tanısında Tiroid Transkripsiyon Faktör-1'in (TTF-1) değeri
Ali VERAL, Deniz NART, İrem PAKER, Banu YAMAN, Yeşim ERTAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
KEY WORDS : TTF-1, effüzyon sitolojisi, akciğer karsinomları, immünhistokimya

Seröz plevral effüzyonlarda primeri belirsiz tümörlerin metastazlarının görülmesi sık karşılaşılan bir durumdur ve sitopatolojik tanının tedavi açısından önemi büyüktür. Akciğer tümörleri ile nonpulmoner metastatik tümörler özellikle sitolojik örneklerde benzer morfolojik özellikler sergileyebilirler; bu nedenle ayırıcı tanıda güçlük yaşanır. TTF-1, özellikle adenokarsinom ve küçük hücreli karsinomda olmak üzere primer akciğer karsinomlarının tanısında histolojik kesitlerde yüksek duyarlılık ve özgünlüğe sahip bir belirleyicidir. Bu çalışmada malign plevral effüzyonlarda TTF-1'in pulmoner ve ekstrapulmoner karsinomların ayırıcı tanısındaki yerini araştırdık.

Malign plevral effüzyonlu 36 olgu çalışmaya alındı. Olguların primer tümörleri klinik, radyolojik, sitolojik ve/veya histopatolojik korelasyonla belirlendi. 36 olgunun 25'i primer akciğer karsinomu, 11'i metastatik karsinom idi. İmmünhistokimyasal inceleme hücre bloklarına ya da boyasız-tespitli yayma preparatlarına uygulandı. 25 akciğer karsinomu metastazı olgusunun 19'unda (15 adenokarsinom, 3 küçük hücreli dışı karsinom ve 1 küçük hücreli karsinom) TTF-1 ile güçlü nükleer pozitivite saptandı (duyarlılık %76). 6 olgu ise (2 küçük hücreli dışı karsinom, 1 adenokarsinom, 1 skuamöz hücreli karsinom, 1 büyük hücreli karsinom, 1 küçük hücreli karsinom) TTF-1 negatifti. 11 metastatik ekstrapulmoner karsinomun tümünde (6 meme, 2 mide, 1 böbrek, 1 over, 1 özofagus karsinomu) TTF-1 negatifti (özgünlük %100).

Çalışmamızın sonuçları TTF-1'in effüzyon sitolojisinde pulmoner ve ekstrapulmoner karsinomların ayırıcı tanısında yüksek özgünlük ve duyarlılığa sahip bir belirleyici olduğunu göstermektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]