SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2, Page(s) 088-092    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Topoisomerase II alpha and p27; astrositik tümörlerin proliferasyon kapasitesini belirlemede alternatif immünhistokimyasal belirleyiciler
Evrim ÖZTÜRK, Ünsal HAN, Binnur ÖNAL
S.B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, ANKARA
KEY WORDS : Ki67, topoizomeraz, p27, astrositom

Proliferasyon kapasitesi, tümörün prognozu üzerinde yorum yapabilmeyi sağlayan önemli bir veridir. Ayrıca proliferatif indeksin, klinik ve histopatolojik farklı parametreler ile korelasyonunu araştıran çok sayıda çalışma vardır. Proliferatif aktiviteyi belirleme amacı ile en sık kullanılan ve yapılan çalışmalarla az çok standart eşik değerlere ulaşılmış olan immünhistokimyasal belirleyici Ki67'dir. Bu amaçla, özellikle hücre siklusundaki rolleri göz önüne alındığında Ki67 dışında başka immünhistokimyasal belirleyiciler de önerilebilir. Bu çalışmada Ki67 gibi, mitotik aktivite gösteren hücrelerde eksprese olan topoizomeraz II alfa ve bir siklin bağımlı kinaz inhibitörü olan p27'nin ekspresyonları ile 67 astrositik tümörde histopatolojik derece ve Ki67 indeksleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Topoizomeraz'ın Ki67 ile paralel artış gösterdiği ve artan histolojik derece ile anlamlı olarak ilişkili olduğu saptanmıştır. p27 ise Ki67 ve topoizomeraz II alfa ile ters bir orantı göstermiştir. Yüksek dereceli tümörler ve düşük dereceli tümörler arasında topoizomeraz için %3.5 olan bir eşik değere ulaşılmış, ancak p27'de bir eşik değer elde edilememiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]