SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2, Page(s) 093-099    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Kuşkulu meme sitolojilerinde kesin tanıya ulaşmada nükleer morfometri yardımcı olabilir mi?
Türkan REZANKO, Fatma PEHLİVAN, Gözde EVCİM, Gülsen SİRKECİ
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İZMİR
KEY WORDS : Meme, ince iğne aspirasyon sitolojisi, nükleer morfometri

Meme ince iğne aspirasyon sitolojilerinde “gri zon” olarak tanımlanan ve kuşkulu sitolojik tanıya yol açan lezyonların başında fibroadenom ve düşük dereceli duktal karsinomlar gelir. Bu tür olgularda multidisipliner bir yaklaşıma gereksinim vardır ve sıklıkla histopatolojik doğrulama gerekir. Benign meme lezyonlarında tanısal açık biyopsi oranını azaltabilmek için kuşkulu tanı aralığını en aza indirgemek gerekir. Bu amaçla biz bu çalışmada, kuşkulu meme sitolojilerinin daha ileri düzeyde benign ya da malign olarak tanılandırılmasında nükleer morfometrinin katkısı olabilir mi sorusuna yanıt aradık.

Çalışmamızda histopatolojik tanıları olan 45 kuşkulu meme sitolojisinde bilgisayarlı görüntü analiz yöntemi ile nükleer morfometrik ölçümler yapıldı. 40'lık büyütmede rasgele seçilmiş 30-50 nükleusta ortalama nükleer çap, ortalama nükleer çevre ve ortalama nükleer alan hesaplandı. Nükleer morfometrik değerler histopatolojik tanılar ile karşılaştırıldı. Kırk beş olgunun 12'si benign olup, ortalama nükleer çap 9,9 µm; ortalama nükleer çevre 29,26 µm ve ortalama nükleer alan 68,19 µm2 olarak saptandı. Malign olgularda ortalama nükleer çap10 µm, ortalama nükleer çevre 30,28 µm ve ortalama nükleer alan, 70,03 µm2 idi. Benign ve malign olgular arasında nonparametrik testlerde her üç nükleer parametre açısından anlamlı fark izlenmedi.

Sonuç olarak sitolojide başta fibroadenomlar ve düşük nükleer dereceli invaziv duktal karsinomlar olmak üzere kuşkulu tanıya yol açan sınır lezyonlarda, görüntü analizi ile belirlenen nükleer çap, çevre ve alan değerleri benzer olup, bu tür lezyonların daha ileri düzeyde tanılandırılmasında nükleer morfometri yardımcı olamamaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]