SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2, Page(s) 100-106    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Testis tümörleri: 30 yıllık arşiv tarama sonuçları
Ulviye YALÇINKAYA, Berna ÇALIŞIR, Nesrin UĞRAŞ, Gülaydan FİLİZ, Oktan EROL
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, BURSA
KEY WORDS : Testis, germ hücreli tümör, germ hücreli olmayan tümör, mikst germ hücreli tümör

Testis tümörleri nadir olup erkeklerdeki malign tümörlerin %1-2'sini oluşturur. Bu tümörlerde tedavi başarı şansının yüksek olması nedeniyle ölüm olasılığı oldukça düşüktür. Başlıca genç erkeklerde görülmekte ve dördüncü dekatta pik yapmaktadır. Germ hücreli tümörler bu bölgenin en sık ve en önemli tümörleridir. Yaşa göre alt tiplerin dağılımı ve sıklığı değişmektedir. Genellikle testiste tek taraflı ağrısız şişlik şeklinde ortaya çıkarlar.

Bu çalışmada 1977-2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'na histopatolojik inceleme için gönderilen 574 orşiektomi olgusu retrospektif olarak değerlendirilerek içlerinden testis tümör olguları seçilmiştir. Olguların yaş, tümör lokalizasyonları ve klinik bulguları patoloji arşiv raporlarından elde edilmiştir. Tümörler 2004 Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre sınıflandırılmıştır. Çalışmamızın sonucunda 30 yıllık arşivimizde 139 adet testis tümörü tespit edilmiştir. Serimizde bulunan olguların genel özelliklerinin büyük oranda literatür bulguları ile uyumlu olduğu görülmüştür.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]