SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2, Page(s) 111-115    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Dalakta inflamatuvar psödotümör: Olgu sunumu
Selda SEÇKİN, Kübra YILDIRIM
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANKARA
KEY WORDS : İnflamatuvar psödotümör, dalak

İnflamatuvar psödotümörler, inflamatuvar miyofibroblastik tümör olarak da bilinen dalağın nadir benign tümörleridir. Bu tümörlerin tanısı zor olabilir, çünkü bazı hematopoetik maligniteleri, leiomyosarkomları, inflamatuvar malign fibröz histiyositom ve inflamatuvar fibrosklerozan lezyonları taklit edebilirler. Sıklıkla akciğerde yerleşirler. Ancak gastrointestinal sistem, göz, karaciğer, mesane, lenf nodları, kalp, beyin, mezenter, omentum ve dalakta da bildirilmiştir. Histolojik olarak lenfositler, plazma hücreleri, köpüksü histiyositler, nötrofiller ve eozinofiller ile fibrozis, sklerozis ve şişkin fibroblastlardan oluşur. İmmünhistokimyasal olarak tümör hücreleri vimentin ile yaygın ve daha az olarak da düz kas aktini, kas spesifik aktin ve desmin ile boyanır. CD 68 ile ve fokal olarak sitokeratin ile immün boyanma saptanmıştır. Bu çalışmada 53 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Hastanın laboratuvar tetkikleri normal idi. Abdominal ultrasonografide dalak parankimi üst kesiminde 30x27 mm boyutunda heterojen hipoekoik nodüler lezyon izlendi. Splenektomi yapıldı. Histolojik olarak lezyon inflamatuvar hücreler ve miyofibroblastlardan oluşmakta idi. Olgu histolojik ve immünhistokimyasal bulgular ile inflamatuvar psödotümör (inflamatuvar miyofibroblastik tümör) tanısı aldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]