SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2, Page(s) 119-124    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Ayak kemiklerinde çok odaklı tutulum gösteren bir anjiyosarkom: Olgu sunumu
Başak DOĞAN AVŞARGİL1, Murat SEZAK1, Burçin KEÇECİ2, Gülşen KANDİLOĞLU1, Fikri ÖZTOP1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İZMİR
KEY WORDS : Anjiyosarkom, epiteloid hemanjiyoendotelyom, kemik doku

Kemiğin anjiyosarkomları, primer malign kemik tümörlerinin %1'ini oluşturan nadir tümörlerdir. Tek ya da çok odaklı olabilirler. Radyolojik olarak multipl miyelom ya da metastazla karışabilirler. Ayak kemiklerinde izlenen, klinik, radyolojik ve histolojk olarak tanı güçlüğü yaratan çok odaklı bir anjiyosarkom olgusu biyopsi ve amputasyon materyalindeki histolojik bulgular eşliğinde sunulmaktadır.

Sol ayağında ağrı ve şişlik yakınması ile başvuran, 56 yaşındaki erkek hastanın yakınmalarının 3 ay önce geçirdiği koroner by-pass operasyonu ve safen ven cerrahisinden sonra başladığı öğrenilmiştir. Lezyonlar, radyolojik olarak atipik fungal enfeksiyon, lenfoma veya metastaz kuşkusu uyandırmaktadır. “Tru-cut” biyopsisinde, yaygın nekroz mevcut olup, önce yangısal ve reaktif bir süreç izlenimi alınmış, morfolojik olarak benzerliklerin izlendiği lenfoma, metastaz ve yuvarlak hücreli tümör olasılıkları immünhistokimyasal incelemeyle dışlanmıştır. Lezyon, hücreler arasında izlenen eritrositler, intrasitoplazmik lümen benzeri oluşumların varlığı, yüksek mitotik aktivite ve tümör hücrelerindeki CD-31 pozitifliği nedeniyle “malign vasküler tümör” olarak rapor edilmiştir. Diz altı amputasyon materyalinde, kalkaneusta 5 cm'lik kitle oluşturmuş, ancak talus, tibia distali ve aşil tendonunu da tutan, geniş kanama ve nekroz alanlarının izlendiği çok odaklı tümör izlenmiştir. “Anjiyosarkom” olarak yorumlanan olguya adjuvan kemoterapi önerilmiş, ancak kardiyak sorunlar nedeniyle uygulanamamıştır.

Olgu, tüm kemik tümörleri içerisinde oldukça nadir rastlanan, ayak kemiklerinde daha da seyrek görülen ve sınıflaması tartışmalı bu antiteye dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]