SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 3, Page(s) 140-146    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Sitokeratin 7, 10 ve 20'nin böbrek hücreli karsinom ve onkositom tanısındaki yeri
Saba KİREMİTÇİ1, Özden TULUNAY1, Sümer BALTACI2, Orhan GÖĞÜŞ2
1 Medical School of Ankara University, Departments of Pathology, ANKARA
2 Medical School of Ankara University, Departments of Urology, ANKARA
KEY WORDS : Sitokeratin 7, sitokeratin 20, sitokeratin, 10 renal hücreli karsinom, renal onkositom

Böbrek hücreli karsinom erişkin böbrek epitelyal tümörlerinin büyük kısmını oluşturmakta, prognoz ve tedaviye cevap farklılığı gösteren değişik histopatolojik subtipler içermektedir. Böbrek hücreli karsinom subtiplerinin birbirinden ve onkositomdan ayırımı önemlidir. Böbrek hücreli karsinom subtipleri genellikle rutin histopatolojik incelemeyle ayırt edilebilirken, başlıca granüler/eozinofilik hücre içeren örnekler olmak üzere tanı güçlüğü yaratan durumlar yaşanabilmektedir. Böbrek hücreli karsinom subtipleri ile malign ve benign böbrek tümörlerinin ayırımında yer alabilecek sitokeratin proteinleri bulmak üzere giderek artan immünhistokimyasal çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada böbrek hücreli karsinom subtiplerinin kendi aralarında ve böbrek onkositomu ile ayırt edilmelerinde CK7, CK10 ve CK20'nin yeri araştırılmıştır. Çalışmada 62 “şeffaf” hücreli, 6 kromofob, 13 papiller ve 2 sınıflandırılamayan böbrek hücreli karsinom subtipleri ile 6 böbrek onkositomu yer almıştır. Tümörlerde Fuhrman nükleer grade tayin edilmiş ve tümörler düşük ve yüksek nükleer grade gösterenler olmak üzere iki grupta değerlendirilmiştir. Makroarray bloklara uygulanan immünhistokimyasal analiz CK7 ekspresyonu ile nükleer grade arasında zıt ilişki göstermiş (p=0.001), “nonşeffaf” hücreli subtiplerin (kromofob ve papiller) “şeffaf” hücreli subtipe göre belirgin artmış CK7 ekspresse ettiği gösterilmiştir (p=0.001). Onkositom 4 tümörde fokal dağınık CK7 pozitifliği geliştirmiştir. Tümörler CK10 ile tümüyle nonreaktif izlenirken, CK20 ile çok sınırlı ekspresyon göstermiştir. Bu çalışma, yaygın ve kuvvetli CK7 ekspresyonunun “non-şeffaf” hücreli böbrek hücreli karsinom subtiplerini “şeffaf” hücreli böbrek hücreli karsinom ve böbrek onkositomundan ayırmada önemli yeri olduğunu, CK7 ekspresyonu ile nükleer grade arasında zıt ilişki bulunduğunu göstermiş, CK10 ve CK20'nin ayırımda yeri olmadığı saptanmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]