SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 3, Page(s) 147-152    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Ürotelyal karsinomda CD44 ve MMP-2 ekspresyonu
Gülgün ERDOĞAN1, İlknur KÜÇÜKOSMANOĞLU1, Bahar AKKAYA1, Türker KÖKSAL2, Gülten KARPUZOĞLU1
1 Akdeniz University, School of Medicine Department of Pathology, ANTALYA
2 Akdeniz University, School of Medicine Department of Urology, ANTALYA
KEY WORDS : CD44, MMP-2, ürotelyal karsinom

Amaç: CD44 hücreler arası ve hücre matriks ilişkisinde önemli rol oynayan bir adezyon molekülüdür. Matriks metalloproteinazlar ise ekstrasellüler matriks komponentlerinin yıkımından sorumlu bir enzimdir. Bu çalışmada ürotelyal karsinomlarda immünhistokimyasal olarak MMP-2 ve CD44 ekspresyonu ve bu verilerin histolojik alt tip ve patolojik evre ile olan ilişkisinin araştırılması planlandı.

Materyal ve Metod: Ürotelyal karsinom tanısı almış 39 olguya ait parafin bloklar çalışıldı. Tümör histolojik alt tipi WHO kriterlerine göre belirlendi. Olgular infiltratif ürotelyal karsinom, düşük dereceli non-invaziv papiller ürotelyal karsinom, yüksek dereceli non-invaziv papiller ürotelyal karsinom, olmak üzere gruplara ayrıldı. Tümör kesitlerine immünhistokimyasal olarak CD44 ve MMP-2 primer antikorları uygulandı.

Bulgular: CD44 ile 77% (30/39) oranda pozitif boyanma izlendi. Ayrıca düşük dereceli non invasiv ürotelyal karsinomlarda, yüksek dereceli non-invaziv papiller ürotelyal karsinom ve infiltratif ürotelyal karsinomlara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p≥0.05). MMP-2 ekspresyonu ise 69% (27/39) oranda görüldü. MMP-2 ekspresyonu ile histolojik alt gurup ve yüzeyel ve invaziv tümör özellikleri arasında anlamlı ilişki izlenmedi.

Sonuç: Sonuç olarak ürotelyal karsinomlarda CD44 ekspresyonu tümörün infiltratif özelliği ile ters orantılı- dır. Bu sonuç daha geniş serilerde yapılan çalışmalar ile desteklenmelidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]