SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 3, Page(s) 159-165    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Baş ve boyun kitlelerinin ince iğne aspirasyon sitolojisinde konvansiyonel yaymalar ve ThinPrep'in karşılaştırılması
Fulya KÖYBAŞIOĞLU1, Binnur ÖNAL1, Gülçin Güler ŞİMŞEK2, Demet YILMAZER1, Ünsal HAN1
1TC SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Cytopathology Unit, 1. Dept. of Pathology, ANKARA
2 Keçiören Training and Research Hospital, Pathology Unit, ANKARA
KEY WORDS : Aspirasyon sitolojisi, baş boyun kitleleri, ThinPrep

Amaç: ThinPrep Processor, Papanicolaou yayma tekniğ ine ilaveten ince iğne aspirasyonu için preparat hazı rlama tekniği olarak kullanılan popüler bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı baş boyun kitlelerinde Thin- Prep ve konvansiyonel yaymada çeşitli sitolojik özellikleri karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metod: Ardışık olarak 71 ince iğne aspirasyon sitolojisi materyali değerlendirildi. Histopatolojik tanıları bilinmeksizin konvansiyonel yaymalar ve ThinPrep preparatları değerlendirildi. İstatistiksel de- ğerlendirme SPSS programında ANOVA testi ile yapıldı.

Bulgular: Tek tabaka hücreler, hücre yapısı ve nükleer detayların varlığına göre her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Hücresellik, bilgilendirici zemin ve sitoplazmik detaylar konvansiyonel yayma grubunda istatistiksel olarak daha iyi idi (p<0.05). Bununla beraber ThinPrep preparatlarda kan ve nekroz yoktu (p<0.05).

Sonuç: Konvansiyonel yayma ve Thin Prep preparatların birlikte kullanımı ince iğne aspirasyon sitolojisi için en iyi sonucu sağlayacaktır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]