SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 031-033    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
AGRESİF ANJİOMİKSOM: OLGU SUNUMU
Muhan ERKUŞ, A. Rıza ODABAŞI, Emel DİKİCİOĞLU, Ergün ONUR
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
KEY WORDS : Agresif anjiomiksom

Agresif anjiomiksom (AAM), genellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen, rekürrens gösteren fakat metastaz yapmayan, pelvik yumuşak dokuların ender bir tümörüdür. Otuzbeş yaşındaki, kadın olgumuz Bartholin kisti ön tanısı ile opere edildi. Ameliyat materyalinin histopatolojik incelemesinde, gevşek, hiposellüler miksoid stroma içerisinde iğsi şekilli, dar eozinofilik sitoplazmalı stromal hücrelerin rastgele dağıldığı ve orta büyüklükte, geniş lümenli damar yapılarının yer aldığı gözlendi. İmmünhistokimyasal olarak avidin-biotin-peroksidaz kompleks (ABC) tekniği kullanılarak, desmin, vimentin, -1 antikimotripsin, FVIII-RAg, düz kas aktini (SMA), sitokeratin işaretleyicileri (Dako-AS, Danimarka) çalışıldı. Stromal hücrelerde vimentin için pozitif immün yanıt saptandı, SMA için damar duvarlarının yanı sıra, daha çok periferdeki damar yapılarının çevrelerinde yer alan myoid görünümlü hücrelerde fokal pozitif yanıt izlendi. FVIII-ra ile sadece damar duvarlarında immün pozitif yanıt saptanırken, diğer belirleyiciler için negatif yanıt gözlendi. AAM tanısı alan olgu takibe alındı; ondört ay içerisinde yapılan jinekolojik kontrollerde, olguda rekürrens saptanmadı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]