SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 3, Page(s) 174-178    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Kombine küçük hücreli akciğer karsinomu: Literatür eşliğinde 3 olgu sunumu
İrem Hicran ÖZBUDAK1, Güzide Ayşe GÖKHAN1, Gülay ÖZBİLİM1, Ömer ÖZBUDAK2, Esin ÖZEL3, Alpay SARPER4
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
3 Antalya Patoloji Merkezi, ANTALYA
4 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
KEY WORDS : Kombine küçük hücreli karsinom, akciğer

Kombine küçük hücreli akciğer karsinomu nadir bir antitedir. Tüm küçük hücreli karsinom olgularının %1-3'ünü oluşturur. Burada kombine küçük hücreli karsinomlu 3 olgu sunulmuştur. Tüm olgular erkek olup yaşları sırasıyla 77, 60 ve 55 idi. Hastaların tümü ağır sigara içicisiydi. Akciğer kitlesi ile kliniğe başvurmuşlardı. Ek olarak ilk olgunun 5-6 yıllık asbestoz maruziyeti öyküsü vardı. Histopatolojik incelemede küçük hücreli karsinom alanları yanısıra ilk olguda skuamöz hücreli karsinom ve diğer ikisinde adenokarsinom alanları izlenmiş, bulgular immünhistokimyasal sonuçlarla da desteklenmiştir. Kombine küçük hücreli karsinom nadir bir varyant olmakla birlikte tanımlanmış ayrı bir kategoridir ve burada sık karşılaşılmayan bu varyanta sahip 3 olgu klinik, radyoloji ve patolojik olarak sunulmuş, literatür eşliğinde tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]