SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 034-038    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MERSİN İLİNDE 1989-1999 YILLARI ARASINDA GÖRÜLEN KADIN GENİTAL SİSTEM TÜMÖRLERİNİN DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe POLAT, Özlem AYDIN, Duygu DÜŞMEZ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Kadın genital sistemi, tümör

Bu çalışmada, ilimizdeki kadın genital sistem tümörlerinin morfolojik ve epidemiyolojik özelliklerini tespit etmek amacıyla resmi ve özel patoloji laboratuvarlarında Ocak 1989-Ağustos 1999 tarihleri arasında tanı konulan 2272 kadın genital sistem tümör olgusu yaş, yerleşim yeri ve histolojik tipleri, sıklık oranları açısından değerlendirildi. Buna göre kadın genital sistem tümörlerinin % 95.5’ i benign, % 4.5’ i malign idi. Benign tümörler sırasıyla korpus, over, serviks, vulva ve vajina yerleşimli iken, malign tümörler sırasıyla korpus, serviks, over, vulva ve vajina yerleşimli idi. Serimizde her iki grup için de tümörler en sık korpusta yerleşmektedir. Bölgemizde kadın genital sisteminin benign tümörleri içerisinde en sık uterin leiomyomlar, malign tümörler içerisinde ise endometrial adenokarsinomlar yer almaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]