SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 1, Page(s) 038-044    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00959
Foliküler patern yapan tiroid lezyonları
F. Fulya KÖYBAŞIOĞLU1, Özgür İlhan ÇELİK1, Nuray Güneri TOSUNOĞLU2, Binnur ÖNAL1, Ayşegül ADABAĞ1
1TC SB Ankara Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Patoloji Bölümü Sitopatoloji Ünitesi, ANKARA, TÜRKİYE
2Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Bilgisayar Uygulamaları Eğitimi, ANKARA, TÜRKİYE
KEY WORDS : Foliküler lezyon, tiroid, sitopatolojik kriter, serebriform nükleus, ince iğne aspirasyon sitolojisi

Amaç: Çalışmanın amacı tiroidin folliküler patern yapan lezyonlarının ayırıcı tanısındaki minimal sitopatolojik kriterleri saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz sitopatoloji ünitesinde 2001 ve 2005 yılları arasında “folliküler patern yapan tiroid lezyonu şüphesi” tanısı alan 56 ince iğne aspirasyon sitolojisi materyali değerlendirmeye alındı. Sitopatolojik değerlendirmede kullanılan parametreler: hücresellik, kolloid yapısı, çok sıralı rozet yapısı, folliküler hücre dizilimleri, tek sıralı tabakalar, intakt folliküller, hiperplastik papilla, hyalin stromal fragmanlar, intranükleer inklüzyonlar, nükleer yarıklar, angüle nükleus, nükleol, serebriform nükleus, nükleer boyut, makrofajlar, flame hücreler ve Hürthle hücreleri idi. İstatistik analiz χ2 and Fisher-Exact Tests ve Kolmogorov-Simirnov Test kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Papiller karsinom foliküler alt tipinde dört sitopatolojik özellik- serebriform nükleus, angule nükleus, nükleer yarık ve intranükleer inklüzyon- saptanmıştır (p<0.05). Dilüe kolloid, tek sıralı tabaka, nükleer boyut, makrofaj ve nükleol sıklıkla nodüler hiperplazide görüldü (p<0.05). Nükleer boyut foliküler adenom ve foliküler karsinom arasındaki tek sitopatolojik kriterdi (p<0.05).

Sonuç: Ayrıntılı sitopatolojik değerlendirme, papiller karsinom foliküler alt tipini nodüler hiperplaziden ayırt etmede önemli bulunmuştur. Diğer tarafta, sitopatolojik bulguların hiçbiri foliküler adenomu foliküler karsinomdan ayırt etmede yeterli değildir. Bunun için sitopatolog bu gibi lezyonları “foliküler neoplazi” olarak rapor etmelidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]