SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 013-019    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00966
Renal Hücreli (Berrak Hücreli Tip) Karsinomlarda Cox-2 Ekspresyonu ve Mikrodamar Yoğunluğu
Hasan GÜÇER1, Elife ŞAHAN2, Ayşenur AKYILDIZ İĞDEM2, Ü. Seza TETİKKURT2, Nusret ERDOĞAN2
1S.B. Kars Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, KARS, TÜRKİYE
2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İSTANBUL, TÜRKİYE
KEY WORDS : Renal hücreli karsinom, COX-2, İmmünohistokimya, Mikrodamar yoğunluğu

Amaç: Siklooksijenaz (COX)-2'nin aşırı ekspresyonu ve anjiogenez ile olan ilişkisi çeşitli karsinomlarda gösterilmiştir. Çalışmamızda, renal hücreli karsinomlarda (berrak hücreli tip) COX-2 ekspresyonu ve mikrodamar yoğunluğunun birbirleri ve çeşitli klinikopatolojik parametreler ile olan ilişkilerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya radikal nefrektomi yapılmış 50 renal hücreli (berrak hücreli tip) karsinom olgusu dahil edildi. COX-2 ekspresyonu immünohistokimyasal olarak araştırıldı. Mikrodamar yoğunluğu bilgisayarlı görüntü analiz sistemi ile hesaplandı. COX- 2 ekspresyonu, mikrodamar yoğunluğu ve klinikopatolojik bulgular arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Olguların %76'sında COX-2 ekspresyonu saptandı. COX- 2 ekspresyonu ve mikrodamar yoğunluğu ile yaş, cinsiyet, tümör çapı, Fuhrman nükleer derecesi ve evre arasında ilişki saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Renal hücreli karsinom (berrak hücreli tip) olgularımızın çoğunda COX-2 ekspresyonu izlense de COX-2 ekspresyonu, mikrodamar yoğunluğu ve çeşitli klinikopatolojik parametreler arasında ilişki gözlemlemedik. Pek çoğu COX-2 ekspresyonu gösteren ve zengin vasküler yapıya sahip olan renal hücreli karsinomların tedavisinde bu özellikleri hedef alan terapötik ajanların keşfi için benzer çalışmalar faydalı olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]