SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 039-043    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ PAPİLLOM VE KARSİNOMLARINDA AgNOR VE MİTOTİK İNDEKS YÖNTEMLERİNİN TÜMÖR GRADE’İ İLE İLİŞKİSİ
Şahande ELAGÖZ, Handan AKER, Ender DÜZCAN, Ziynet ÇINAR
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
KEY WORDS : Mesane, papillom, değişici epitel hücreli kanser, grade, AgNOR, mitotik indeks

Bu çalışma mesanenin değişici epitel hücreli papillom ve karsinomu (DEHK) tanısı alan olgularda, proliferatif belirleyiciler olarak kabul edilen AgNOR ve mitotik indeks (MI) yöntemlerini karşılaştırmak, tümör grade’i ile korelasyon ve regresyonlarını incelemek ve grade’in tespitini mümkün kılacak bir eşik değerin bulunup bulunmadığını incelemek amacı ile planlandı. Çalışmada 5 papillom, 99 değişici epitel hücreli kanser ve kontrol grubu olarak da 30 sistit olgusu kullanıldı. Değişici epitel hücreli kanserleri grade’lemek için WHO sistemi kullanıldı. AgNOR yöntemi için Crocker’in önerdiği boyama ve sayım metodu, mitotik indeks (MI) için ise Simpson ve arkadaşlarının önerdiği sistem uygulandı. Papillomdan başlayarak grade arttıkça ortalama AgNOR ve mitotik indeks değerlerinin arttığı görülmekle beraber, papillom ile grade I tümörlerinde ortalama AgNOR ve mitotik indeks değerlerinin birbirine çok yakın olduğu, hatta çakıştığı görüldü. Grade’in AgNOR ve mitotik indeks ile ilişkisi araştırıldığında, mitotik indeksin AgNOR’a nazaran istatistiksel olarak daha anlamlı sonuçlar verdiği görüldü. Sistit olgularında AgNOR ve mitotik indeks değerlerinin papillom ve değişici epitel hücreli kanser olgularından anlamlı derecede düşük olduğu görüldü (p<0.001). Bu veriler ışığında sadece AgNOR ve mitotik indeks değerleri göz önüne alınarak olgunun grade’lemesinin yapılamayacağı, ancak uzun süre takibi yapılabilen geniş serilerde çalışıldığında prognostik açıdan anlamlı AgNOR ve mitotik indeks değerlerinin bulunabileceği sonucuna varıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]