SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 020-026    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00967
Çocukluk Çağı İntrakraniyal Ependimal Tümörleri: 28 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
Yeşim ERTAN1, Murat SEZAK1, Mehmet KANTAR2, Tuncer TURHAN3, Serra ARUN4, Nazan ÇETİNGÜL2, Taner AKALIN1
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroonkoloji Bilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
4Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
KEY WORDS : Ependimom, Prognoz, p53 tümör baskılayıcı protein, Ki67 Antijen, Beyin tümörü

Amaç: Çalışmamızda ependimom tanısı alan pediatrik olguların yaş, tümör lokalizasyonu, cerrahi tipi, histolojik derece, p53 proteini ve Ki67 proliferatif indeksinin prognoza olan etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 1997-2007 yılları arasında Anabilim Dalımızda ependimom tanısı alan 28 çocuk olgu dahil edildi. Klinik takibi olan 23 olguda yaş, tümör lokalizasyonu, cerrahi tipi yanı sıra histolojik derece, Ki67 proliferatif indeksi, p53 tümör baskılayıcı protein ile yaşam süresi arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Histolojik olarak tümörlerin 14'ü anaplastik, 14'ü klasik ependimom idi. Ki67 proliferatif indeksi %10 ve altında olan 16 olgunun 13'ü ve %10'un üstünde olan 12 olgunun da biri derece 2 ependimom morfolojisindeydi. Ki67'nin histolojik derece ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu. p53 proteini 10 olguda pozitif, 18 olguda negatif saptandı. p53 protein immüneaktivitesi gösteren olguların %70'i derece 3 ependimom idi, ancak p53 ekspresyonu ile histolojik derece arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Klinik takibi olan 23 olgunun altısı üç yaş altında olup, ortalama yaşam süreleri 16 ay iken, üç yaş üstü 17 olgunun ortalama yaşam süreleri 83,7 ay olarak saptandı. Yaş ile ortalama yaşam süresi arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Histolojik derece, p53, Ki67, tümör lokalizasyonu, cerrahi tipi ile yaşam süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda, pediatrik ependimom olgularında histolojik derece ile Ki67 proliferatif indeksi arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve prognostik parametrelerden de sadece yaşın prognostik önemi saptandı.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]