SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 041-043    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00970
Parotis Bezi ve Parafaringeal Bölgede Senkron İki Farklı Tükürük Bezi Tümörü: Olgu Sunumu
Mehmet KEFELİ1, İlkser AKPOLAT1, Senem ÇENGEL2, Filiz KARAGÖZ1, Bedri KANDEMİR1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, SAMSUN, TÜRKİYE
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, SAMSUN, TÜRKİYE
KEY WORDS : Tükürük bezi tümörü, İnce iğne aspirasyonu, Warthin tümörü, Pleomorfi k adenom

Tükrük bezi tümörlerinin çoğu tek bir bezde tek bir kitle şeklinde bulunur. Eş zamanlı farklı tipte iki tükrük bezi tümörü nadirdir. Bu çalışmada parotis bezi ve parafarengeal alanda lokalize farklı iki tükrük bezi tümörü bulunan olgumuz sunulmaktadır. Birinci kitle sol parafaringeal bölgede, ikinci kitle ise sol parotis bezinin kuyruk kısmında lokalizeydi. Parotis bezindeki kitleye ince iğne aspirasyonu yapıldı ve sitolojik bulgular Warthin tümörü ile uyumlu bulundu. Parafaringeal kitle eksize edildi ve histopatolojik incelemede pleomorfik adenom tanısı konuldu. Yazımızda bu nadir olgunun sitolojik ve histolojik bulguları sunularak literatür gözden geçirilmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]