SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 044-047    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ PAPİLLOM VE KARSİNOMLARINDA AgNOR VE MİTOTİK İNDEKS YÖNTEMLERİNİN TÜMÖR STAGE’İ İLE İLİŞKİSİ
Şahande ELAGÖZ, Handan AKER, Ender DÜZCAN, Ziynet ÇINAR
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
KEY WORDS : Mesane, değişici epitel hücreli kanser, stage, AgNOR, mitotik indeks

Mesanenin değişici epitel hücreli kanserleri (DEHK) oldukça değişken bir biyolojik potansiyele sahip olup, bu potansiyel tümörün grade ve stage’i ile koreledir. Biz 104 değişici epitel hücreli papillom ve kanser olgusunda proliferasyonu ölçmek için iki farklı yöntem olan AgNOR ve mitotik indeks yöntemlerini kullandık ve sonuçları mızı stage ile karşılaştırdık. Her iki yöntem de stage ile korelasyon göstermesine rağmen, iki yöntemi de tam olarak değerlendirmek için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu gördük.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]