SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 048-052    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MERSİN İLİNDE KANSER SIKLIĞI VE DAĞILIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Özlem AYDIN, Ayşe POLAT, Duygu DÜŞMEZ, Reyhan EĞİLMEZ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Kanser sıklığı

Bölgemizdeki kanser görülme sıklığının saptanamasına katkıda bulunmak, bu konuda daha detaylı çalışmaların yapılmasına hız kazandırmak ve sağlıklı bilgilerin elde edilmesine yardımcı olmak amacıyla yapılan bu çalışmada Ocak 1989-Ağustos 1999 tarihleri arasında resmi ve özel patoloji laboratuvarlarında tanı verilen 23780 olgu arasında kanser tanısı almış 1834 olgu değerlendirildi. Olgularda erkek/kadın oranı 1.16’dır. Kanserler içerisinde ilk beş sırayı; deri (%22.19), gastrointestinal sistem (%17.50), solunum sistemi (%11.17), meme (%10.30) ve üriner sistem (%8.50) kanserleri oluşturmaktadır. Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme, erkeklerde ise deri kanseridir. Olgular 60-69 yaşları arasında yoğunlaşmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]