SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 026-029    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
LENFOMATOİD PAPÜLÖZ TAKLİTÇİLERİ: SKABİYOZ VE MOLLUSKUM KONTAGİYOZUM
Nimet AKBAŞ, Nesimi BÜYÜKBABANİ, Can BAYKAL, Yeşim KARAGENÇ
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
KEY WORDS : Lenfomatoid papüloz, CD30, molluskum kontagiyozum, skabiyoz

Deri biyopsilerinde polimorfik karakterli yoğun lenfoid infiltrasyon sık karşılaşılan bir ayırıcı tanı sorunudur. İmmünhistokimyasal inceleme bu sorunu aşmak için yararlandığımız bir yöntemdir. Lenfoid infiltrasyonda pleomorfik CD30 pozitif hücreler bulunabilir. CD30 ekspresyonunun lenfomatoid papüloz ve diğer CD30 pozitif lenfoproliferatif hastalıklara özgün olmadığı, viral ve parazitik hastalıkların da neden olabileceği akılda tutulmalıdır. Burada klinik ve histopatolojik olarak lenfomatoid papülozu taklit eden bir skabiyoz ve bir molluskum kontagiyozum olgusu sunulmakta ve immünhistokimyasal inceleme sonuçlarının yorumlanmasında dikkatli olunması gerektiği vurgulanmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]