SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 059-062    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MEMENİN İNTRADUKTAL PAPİLLOMUNDA ATİPİK EPİTELYAL HİPERPLAZİ VARLIĞININ PROGNOSTİK ÖNEMİ
Beyhan DEMİRHAN, Pınar KAYNAK, Banu BİLEZİKÇİ, Yücel GÜNGEN, Hüsnü A. GÖKSEL
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
KEY WORDS : Meme, intraduktal papillom, atipik hiperplazi, duktal karsinoma in situ.

İntraduktal papillomlarda atipik epitelyal hiperplazi-duktal karsinoma in situ alanları seyrek de olsa izlenebilmektedir. Atipik duktal hiperplazi ve duktal karsinoma in situ alanları içeren intraduktal papillomların klinik seyri bugün için çok iyi bilinmemektedir. Bu çalışmada elli beş hastaya ait 59 intraduktal papillom olgusunun klinik ve histopatolojik bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Elli dokuz intraduktal papillomun 12’sinde (%20) atipik epitelyal hiperplazi saptandı. Atipik epitelyal hiperplazili intraduktal papillomların ikisinde (%16) aynı memede karsinom gelişimi gözlenirken atipik epitelyal hiperplazi içermeyenlerde ise karsinom gelişim oranı %2 olarak saptandı. Takipli hastalar dikkate alındığında, rekürrens oranı %13 bulundu. İntraduktal papillomlarda atipik epitelyal hiperplazi varlığının rekürrens ve karsinom gelişimi ile ilişkili olduğu düşünüldü.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]