SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 074-075    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PLEVRANIN SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖRÜ (BİR OLGU SUNUMU)
Suna ERKILIÇ, İbrahim SARI, Bülent TUNÇ ÖZGÜR
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KEY WORDS : Soliter fibröz tümör, plevra

Soliter fibröz tümör serozal membranların nadir bir tümörüdür ve submezotelyal tabakadan köken aldığı kabul edilir. Çoğunlukla plevra, mediasten ve akciğerde yerleşir, klasik yerleşim yeri ise plevra tabanıdır. Olgumuz uzun zamandır nefes darlığı şikayeti olan 65 yaşında kadın hastadır. PA akciğer radyografisinde sağ alt zonda parakardiak yerleşimli pnömonik gölge koyuluğu, CT’de sağ akciğer alt lob süperior segmentte plevra ile komşuluğu olan, 8cm çaplı, düzgün konturlu kitle saptandı. Operasyonda sağ alt süperior segmentle bir pedikül aracılığı ile ilişkili, kapsüllü kitle, pedikül kısmı wedge rezeksiyonla çıkarılarak total olarak eksize edildi. Histopatolojik olarak, tümör kollajen demetler ile ayrılmış iğsi ve oval şekilli hücrelerin proliferasyonu ile karakterizeydi. İmmünohistokimyasal incelemede, vimentin ve CD34 ile pozitif boyanma saptanırken, sitokeratin, S-100 ve düz kas aktini ile boyanma saptanmadı. Bütün bu bulguların ışığında soliter fibroz tümör olarak tanı kondu. Bir yıl takip edilen hastada klinik ve radyolojik olarak nüks saptanmadı.

XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu’nda (Antalya-2000) poster olarak sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]