SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 083-084    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
TİROİD LOJUNDA ERİŞKİN TİP RABDOMYOM
Ümit ÇOBANOĞLU, A. Kadir REİS, Yavuz ÖZORAN, Adnan ÇALIK
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
KEY WORDS : Erişkin tip rabdomyom, tiroid bezi

Erişkin tip rabdomyom nadir görülen, çizgili kas kökenli benign bir neoplazmdır. Sunduğumuz olgu boynun sağ tarafında kitle nedeniyle hastaneye başvuran 56 yaşında bir hastadır. Lezyon, ultrasonografi ve kompüterize tomografi bulgularına göre sağ tiroid lobunu iten kitle izlenimi verdiğinden, başlangıçta tiroid nodülü olarak yorumlanmıştır. Tiroid bezine çok yakın lokalizasyon gösteren erişkin tip rabdomyom olgusu, ayırıcı tanı özellikleri ile birlikte literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu’nda (24-27 Mayıs 2000) poster olarak sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]